Toekenning financiële bijdrage

Aanvraag behandeling

Zowel de inkomsten als de uitgaven moeten zijn opgenomen in de begroting en nacalculatie van het evenement. Zutphen Promotie moet bij het uitkeren van zowel de eerste als de tweede tranche alle stukken inzien. Aanlevering van de stukken geschiedt middels de criteria nacalculatie (zie Afhandeling) en in de beschikbare formats.

De aanvraag dient binnen te zijn bij Zutphen Promotie voor 31 december van het voorafgaande jaar.

Zutphen Promotie kent op basis van de binnengekomen aanvragen en het beschikbare budget aan de hand van de vastgestelde criteria de betreffende evenementen een bijdrage toe met een maximum van € 7.500,- per evenement, tot maximaal 20 % van de betreffende begroting.

Zutphen Promotie behoudt het recht in uitzonderlijke gevallen op basis van een weloverwogen argumentatie af te wijken van het advies.

Zutphen Promotie stuurt de aanvragers uiterlijk 1 maart een bevestiging of – beargumenteerde – afwijzing.

De toegekende bijdrage wordt in twee termijnen uitbetaald: 50% voorafgaand aan het evenement en 50% na het evenement, na goedkeuring van de financiële nacalculatie. De hoogte van de maximale en uiteindelijke toekenning vinden plaats op basis van de aangeleverde stukken.

Toekennen financiële stimuleringsbijdrage

Een stimuleringsbijdrage kan door de Stichting Zutphen Promotie aan de SOBZ worden voorgesteld wanneer de aanvraag een nieuw evenement betreft dat, gelet op de onderstaande criteria, het verdient om extra gestimuleerd te worden. De uiteindelijke beslissing voor het toekennen van een stimuleringsbijdrage ligt bij het bestuur.

Het budget is zeer beperkt, dus aanvragen zullen niet zonder meer in aanmerking komen voor een bijdrage.

Criteria voor de stimuleringsbijdrage:

  • Het evenement heeft een sterk vernieuwend karakter;
  • Het evenement leidt er aantoonbaar toe dat meer mensen Zutphen bezoeken dan zonder dit evenement het geval zou zijn geweest;
  • Het evenement heeft aanzienlijke extra promotionele waarde;
  • Het evenement heeft potentie om binnen een aantal jaren aanzienlijk in belang en omvang te groeien;
  • Het evenement leidt ertoe dat de omzet van de ondernemingen in de binnenstad positief wordt beïnvloed.