Privacyverklaring

Stichting Zutphen Promotie, gevestigd aan de Houtmarkt 75 7201 KL Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.inzutphen.nl 
Houtmarkt 75, 7201 KL, Zutphen 
Telefoonnummer: +31 575 844 538
E-mail: info@zutphenpromotie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Zutphen Promotie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inzutphen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Zutphen Promotie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Zutphen Promotie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zutphen Promotie) tussen zit. Stichting Zutphen Promotie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Exact Online : Exact Online is een boekhoud-programma waarin we onze ‘boekhouding’ verwerken, zoals gegevens van klanten en leveranciers. In Exact Online verwerken wij betaalgegevens ook middels een automatische koppeling met de bank (Rabobank). 

Mailchimp : Mailchimp is het programma dat wij gebruiken om onze elektronische nieuwsbrieven mee te versturen. Wij leggen hierin gegevens vast van personen e.o. bedrijven die zich hebben aangemeld met een aanmeldformulier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens zolang als wettelijk verplicht is en voor de duur van de overeenkomst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Zutphen Promotie gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Zutphen Promotie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inzutphen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Zutphen Promotie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zutphen Promotie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@inzutphen.nl

Wij kunnen de volgende gegevens vastleggen, bewerken en verwerken:  

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stichting Zutphen Promotie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Stichting Zutphen Promotie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en onze boekhouding. 

Stichting Zutphen Promotie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Sollicitaties 
CV, brief en verzonden e-mails > verwijderen wij maximaal vier weken na afwijzing.

(Ver)koopovereenkomst
Zoals Poorter van Zutphen en arrangementen (waaronder Dagje Zutphen) minimaal zeven jaar (wettelijke bewaartermijn). Hier bewaren, bewerken en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Klantnummer
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgedrag (hoeveel dagen je er over doet/hebt gedaan om de factuur te betalen)

Indien van toepassing:

 • BTW Nummer 
 • KVK Nummer 

Stichting Zutphen Promotie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Zutphen Promotie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.